Til forsiden

Vedtægter

 for Visens Venner i Hjørring

 

 

§ 1 NAVN

1.

Foreningens navn er VISENS VENNER I HJØRRING. Foreningen har hjemsted i Hjørring

 

 

 

§ 2 VISENS VENNER I DANMARK

1.

Foreningen er tilsluttet sammenslutningen VISENS VENNER I DANMARK

2.

Foreningens bestyrelse vælger af sin midte for et år ad gangen to repræsentanter, der jfr. sammenslutningens vedtægter § 4 stk. 1 skal repræsentere foreningen.

 

 

 

§ 3 FORMÅL

1.

Foreningens formål er at fremme interessen for visesang og særligt bevare og udvide kendskabet til dansk og nordisk visesang

2.

Formålet søges fremmet ved f. eks. ved:

 

- afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer for UDØVENDE medlemmer (se § 4.1) og VENNEKREDSEN (se § 5),

 

- at yde vejledning til de medlemmer, der selv vil udøve visekunst,

 

- samarbejde med lignende foreninger her og i udlandet,

 

- øvrige måder som bestyrelsen finder egnede.

 

 

 

§ 4 OPTAGELSE

1.

Viseinteresserede, der ønsker aktivt at beskæftige sig med viser, kan efter en aspirantperiode optages i foreningen som udøvende medlem.

2.

Bestyrelsen fastsætter optagelsesproceduren. (klik her)

 

 

 

§ 5 VENNEKREDS

1.

Som medlem af den i § 3.2 nævnte VENNEKREDS kan enhver, der interesserer sig for visesang, blive optaget.

2.

Medlemskab af Vennekredsen giver adgang til deltagelse i de arrangementer, som foreningen arrangerer for Vennekredsen, samt foreningens generalforsamling, hvor Vennekredsens medlemmer har stemmeret. Vennekredsens medlemmer kan, på lige fod med udøvende medlemmer, indgive forslag til behandling på generalforsamlingen jfr. § 9.

 

 

 

§ 6 MEDLEMSFORPLIGTELSER

1.

Udøvende medlemmer forpligter sig til at deltage i HULEMØDER (øveaftener) og VENNEKREDSAFTENER. Eventuelle afbud skal meldes til foreningens formand.

2.

Udøvende medlemmer oppebærer intet honorar for deres medvirken ved foreningens arrangementer.

3.

Medlemmerne forpligter sig til at holde foreningen underrettet om eventuelle adresseændringer.

4.

Medlemmerne må ikke udnytte deres medlemskab i forretningsmæssigt øjemed, f. eks. ved reklamering eller på anden måde, uden bestyrelsens godkendelse.

 

 

 

§ 7 LEDELSE

1.

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på syv personer, som har den daglige ledelse af foreningen, og som bærer ansvaret for foreningens lødige sigte og mål.

2.

Der vælges en bestyrelse på syv personer, hvoraf de fem vælges blandt de udøvende medlemmer, medens én vælges blandt Vennekredsens medlemmer og én blandt de udøvende medlemmer eller blandt Vennekredsens medlemmer. Valget finder sted på en ordinær generalforsamling. I lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, to fra de udøvende medlemmer og én fra Vennekredsens medlemmer. I ulige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer, tre fra de udøvende medlemmer og én fra Vennekredsens medlemmer eller de udøvende medlemmer.
Disse valg gælder for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

3.

Desuden vælger foreningen to suppleanter og en revisor for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

4.

Bestyrelsen kan inddrage medlemmerne i foreningens arbejde.

5.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver, herunder en redaktion til nyhedsformidling.

6.

Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af kassereren i forbindelse med formanden eller næstformanden. Rutinemæssige kasseforretninger tegnes af kassereren alene.

 

 

 

§ 8 ØKONOMI OG REGNSKAB

1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

2.

Medlemskontingent for udøvende og vennekreds fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

3.

Kontingent forfalder til betaling pr. 1. januar og betales forud for et år ad gangen.

4.

Bestyrelsen kan slette medlemmer af medlemslisten, såfremt kontingentet ikke er betalt senest tre måneder efter forfaldsdato.

5.

Foreningens midler skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut (bank, sparekasse eller postgiro).

 

 

 

§ 9 GENERALFORSAMLING

1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

2.

Alle afgørelser bestemmes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

Ved stemmelighed i personvalg foretages lodtrækning.

 

Afstemningsprocedurer bestemmes af dirigenten i samråd med bestyrelsen.

 

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

3.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april måned og indvarsles skriftligt senest fjorten dage forud med endelig dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

4.

Det er en betingelse for stemmeret og valgbarhed, at kontingent er betalt.

5.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter i nævnte rækkefølge:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent.

 

4. Indkomne forslag

 

5. Valg af 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer jfr. § 7 stk. 2

 

6. Valg af to suppleanter og en revisor

 

7. Eventuelt

 

 

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder det påkrævet.

2.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at 1/3 af medlemmerne har indgivet skriftlig og motiveret begæring derom til bestyrelsen.

3.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som en ordinær generalforsamling.

 

 

 

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

1.

Ændring af vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

 

 

§ 12 OPLØSNING

1.

Opløsning af foreningen kan kun foretages på en generalforsamling.

2.

Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

3.

Opnås dette ikke, kan der med sædvanlig varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene formål, som skal fremgå af indkaldelsen, at beslutte opløsningen af foreningen.

 

På dette møde kan opløsningen vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

4.

Samtidig med opløsningen skal der træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler og aktiver, som dog skal gå til et musikalsk formål, eventuelt ved deponering hos Visens Venner i Danmark.

 

Foranstående vedtægter er godkendt på det stiftende møde den 19. marts 1995, ændret på generalforsamlingen den 14. april 1997, ændret på generalforsamlingen den 30. august 1999 og på generalforsamlingen den 3. september 2001 og på generalforsamlingen 28. marts 2011.

.